עמוד ראשי     english site     צור קשר

מאמרים

 לקט מידע ותמונות על תפילין, מזוזות, ספר תורה. (הלכות, מנהגים ומקורות).
 הכל בשפה ברורה וקלה, מחולק לתת נושאים. גם אתם תגלו כאן דברים נאים כלבבכם.
 סדר המאמרים:
1.מילון מונחים
2. ענייני תפילין
3. ענייני מזוזות
4. אודות סת"ם ומסביב לכך.
גללו עם ה'עכבר', בחרו לכם את המאמר המתאים לכם.
סופר סת"ם ומגיה.

צור קשר ונשוב אליכם

מילון מושגים: תפילין, ספר תורה, מזוזות

  א א' זעירא: אות א' קטנה במילה הראשונה בספר ויקרא.אותיות חלולות: אותיות שנכתבו כמסגרת לאות ולא מולאו בדיו. בדרך כלל כותבים כך כהכנה  להשלמת הספרעל ידי מכובדים בכתיבת סיום ספר התורה . אותיות דבוקות: דיבוק קל או עבה בין אותיות-פוסל.אות מוחלפת: אות שנכתבה במקום אות אחרת. למשל...

מה זה בר מצווה ? מתי מניחים תפילין?

בר מצווה על מה, למה, איך ומתי?  מה עושים ביום בר המצוה ומה חשיבותו ? האם גיל בר מצווה וקבלת עול מלכות שמיים, הינו גיל של בגרות ושיקול דעת ? מה זה בר מצוה ? מה המקור לכך ? האם ישנה חובה לעלות לתורה ביום הבר מצווה ? האם ניתן להקדים או לאחר את הבר מצווה או את...

מיקום תפילין של יד

מקום הנחת תפילין של יד הרב ישי סמואל /פורסם בעלון ישיבת הגולןמקום הנחת התפילין. הוא הנושא החשוב ביותר בהלכות תפילין, משום שאם אדם מניח תפילין לא במקומם אין הנחתו נחשבת כמצווה. לכן יש לדקדק היטב בהלכות אלו כדי שנקיים את המצווה כהלכתה. ראשית נשאל: מניין שיש להניח את התפילין דווקא על יד שמאל? על כך...

מיקום תפילין של ראש

מקום הנחת תפילין של ראש הרב ישי סמואל /פורסם בעלון ישיבת הגולןנושא זה הוא אחד הנושאים החשובים בהלכות תפילין. אדם המניח תפילין לא במקומם, נחשב הדבר שלא הניח תפילין כלל. ורבים האנשים שנכשלים במקום הנחת תפילין של ראש ומניחים אותם לא במקומם ובכלל לא מקיימים את המצווה. בגמ' [מנחות לז.] נאמר:...

תפילין ופרשיות תפילין, ייחודה של המצווה ועוד,

מה הם התפילין ? מה עדיף פרשיות תפילין מהודרות, או בתי תפילין מהודרים? מדוע לא כתוב בתורה כיצד נראים התפילין וכיצד לעשותם? מה ייחודה של מצווה חשובה זו, ומה מקורותיה? מדוע פרשיית יד  של תפילין כתובה על קלף אחד ארוך ואילו של ראש, בארבע קלפים נפרדים? מה...

תפילין שנפסלו ועוד

מה זאת כתיבה כסידרן ומה מקורה? מה בודקים, ומה אי אפשר לבדוק? מי בודק תפילין? מי שהסתבר לו שהניח תפילין פסולות, מה יעשה? בגמרא, במסכת עירובין י"ג, רבי מאיר מזהיר את הלבלרים - סופרי הסת"ם, שעליהם להיזהר מאד: "שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת, או...

בדיקת תפילין מתי?

מתי צריך לבדוק תפילין? תחזוקה חצונית לתפילין איך ומתי ? מתי רצועות תפילין נחשבות לפסולות?מעיקר הדין, לפי רוב הפוסקים, אין צורך לבדוק תפילין אף פעם. ראיה לכך אפשר למצוא עוד ממה שהיה נהוג בזמן הגמרא, כפי שנזכר בירושלמי, עירובין נ"ט ה"ב : אומר הלל הזקן ומעיד על כך...

תפילין, הסבא, ורבנו תם

האם קיים מנהג שהסבא קונה תפילין לנכד? מהו סדר הכנסת הפרשיות לבתי התפילין? האם רש"י קנה תפילין לנכדו, רבנו תם? מה הם 'תפילין של רבינו תם'? מדוע יש המניחים גם זוג תפילין נוסף, כשיטת רבנו תם? מנהג נפוץ במקומותינו שהסבא קונה תפילין לנכדו. האם נכון לעשות כך?...

פרטי הלכות ייצור תפילין

מהיכן נלמדים הלכות ייצור תפלין ? פגם של חגירת צפורן בתפילין –פוסל. מה הכוונה? מצוות תפילין  מופיעה בתורה בארבעה פסוקים קצרים בלבד. למעשה זהו פסוק אחד "משוכפל", והוא: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך", והוא מופיע בשינויים קלים....

תפילין:משמעויות פנימיות במקורות ראשונים

(3) ספר מי השילוח - פרשת תשא 'והסירותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו'. בגמ:' מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין. תפילין מרמזין על דביקות וחיבור כמו נפתולי אלקים. היינו שאנו מקושרין בהקב"ה אף כי יעבור עלינו מה לא נתפרד ממנו, ותפלין דמארי עלמא כתיב בהו:' מי גוי גדול' היינו שהש"י...

תפילין בשבת, חינוך לקטן

מדוע ילדים, אינם מניחים תפילין כבר החל מגיל חינוך? מדוע לא מניחים תפילין בשבתות ומועדים? מדוע חולצים את התפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף? גיל חינוך, הגיל שממנו ואילך חייבים להרגיל ילדים למצוות, הוא גיל 9, ולפעמים גם קודם לכך. אם כן מדוע אין מתרגלים הנחת תפילין לפני זמן...

תפילין שבת ואומות העולם

שבת תפילין ואומות העולם בכמה וכמה מקומות מוצאים אנו זיקה בין התפילין והשבת. כידוע אין מניחים תפילין בשבת ובחג. מדוע? בכל מקום שכתובה בתורה מצוות התפילין,מודגש שהתפילין הינם אות. הנה בכל ארבעת המופעים של מצוות התפילין נאמר כך: "וקשרתם לאות על ידך" . "והיה לאות על ידכה",...

תפילין בשבת למה לא מניחים

למה לא מניחים תפילין בשבת ומה משמעות הדבר? הגמרא במסכת מנחות דך לו: מביאה  שני מקורות לפטור מהנחת תפילין בשבת.ראשית, מהפסוק בשמות יג'  פסוק י', בסוף פרשיית קדש (הפרשייה הראשונה בתפילין) ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה".מימים ולא כל ימים- פרט לשבתות וימים טובים דברי ר' יוסי...

להניח תפילין או לקשור תפילין-דברי שו"ת בעניין

תלמוד בבלי מסכת מנחות דף לז עמוד א: ר' נתן אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר : "וקשרתם וכתבתם", מה כתיבה בימין אף קשירה בימין, וכיון דקשירה בימין, הנחה בשמאל היא.. רב אשי אמר: מידכה, כתיב בה"י, כהה.... תניא אידך: אין לו זרוע - פטור מן התפילין; אחרים אומר: ידכה - לרבות את הגידם....

ברכות התפילין - מערך שיעור למורה

כמה ברכות מברכים בהנחת תפילין ? תלמוד בבלי מסכת מנחות דף לו עמוד א :אמר רב חסדא: סח בין תפילה לתפילה - חוזר ומברך. סח אין, לא סח לא, והא שלח רב חייא בריה דרב הונא משמיה דר' יוחנן: על תפילה של יד, אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין,על תפילין של ראש, אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על...

מדרשי הלכה בעניין התפילין-מקור עזר למורה

מדרשי הלכה – תפילין   מכילתא דרבי ישמעאל בא - מס' דפסחא פרשה יז ד"ה והיה לך מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יג פסוק (י) ושמרת ...

תפילין, דברי המהרל מפראג אודות משמעויותם

(7) ספר גבורות השם - פרק לט והיו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך וגו', וכן כתב בפרשת שמע ובפרשת והיה אם שמוע, למדנו שאלו ארבע פרשיות נכתוב בתפילין, שמפני כי ביציאת מצרים עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל נסים ונפלאות מורים לך, כי שם ה' הוא השם המיוחד אשר עושה גדולות ונפלאות, השם הזה נקרא עליהם שמפני שהשם...

תנאי סף למזוזה כשרה/ מה פוסל מזוזה

מה הם הפרטים הבסיסיים שבהעדרם מזוזה לא תהיה כשרה?  התשובה בנויה רבדים רבדים:הסופר החומרים איכות הכתיבה שלמות הכתיבה הערה כללית: יש מזוזה פסולה, שניתן לבצע בה תיקון ולהכשירה ויש מקרים רבים מאוד שהפסול במזוזה הוא סופי ואסור מבחינה הלכתית, לבצע תיקון כלל, אף ש'טכנית' היה ניתן לתקן זאת. כל...

היכן צריך לקבוע מזוזה?

באילו חדרים צריך לשים מזוזות ? האם יש הבדל בין חובת מזוזה במקום מגורים לבין עסקים ומשרדים ? האם שוכר דירה/חדר, חייב לשים מזוזות? האם בית כנסת פטור מקביעת מזוזות? מה ההבדל בין מזוזה בחו"ל לחובת מזוזה בארץ? מה היא דירת ארעי הפטורה ממזוזה? מדוע מצוות...

חנוכת הבית וקביעת מזוזות

חנוכת הבית, מה המשמעות? האם חנוכת הבית מצווה, חובה, מנהג, או עצה טובה? האם כל העדות נוהגים לקיים חנוכת הבית? האם צריך לעשות חנוכת הבית רק כאשר הבית / הדירה, בבעלות הדיירים? מה עושים בטקס חנוכת הבית? מתי...

מזוזה - מיקומה וברכתה

 היכן צריך לשים מזוזה? מה כתוב במזוזה? מה מברכים על המזוזה? מתי מברכים עליה? מה עדיף – קלף מזוזה קטן או קלף מזוזה גדול? האם ניתן לקצר את שולי המזוזה? מה היא הגדרת שער לצורך חובת קביעת מזוזה עליו? האם מותר לכתוב מזוזה בכל שפה?הטקסט של המזוזה הוא פרשיית...

איך עושים מזוזה ? איך כותבים מזוזה?

איך עושים מזוזה? להלן אפרט בשפה מובנת לכל, את תהליך הפקת מזוזות. אנו שמלאכתנו בכתיבת מזוזות מכירים את הנושא על כל פרטיו. ראה גם כאן באתר - סרטונים: סרט על סופר סת"ם בשעת כתיבה: המחשה של כתיבת מזוזה.לסרטון  לרכישת מזוזות ממקור אמין :הקלק כאן : קטלוג מזוזותנשתדל לפרוש את היריעה...

בדיקת מזוזות ותפילין, מה בודקים ואיך?

מה בודקים בבדיקת מזוזות ובבדיקת תפילין? מה לא ניתן לבדוק בזמן בדיקת מזוזות?הערה: אינה דומה בדיקת מזוזות ראשונית לבדיקת מזוזות חוזרת. מזוזה שנבדקה בעבר ונמצאה כשרה, אין צורך לברר אם חסרה היא, אות או מילה או שמא היא עודפת בפרט כלשהו.  א. בעת בדיקת מזוזות או תפילין, היה ראוי...

בדיקת מזוזות-מתי? איפה קונים מזוזות?

מתי צריך לבדוק מזוזות? מזוזות  שנבדקו באופן מקצועי בעבר, האם ניתן כעת לבדוק את המזוזות בעצמי? האם יש הבדל בין תכיפות בדיקת מזוזה של יחידים, לעומת מזוזות במבני ציבור? (להזמנה ישירות  מסופר סת"ם: הזמנה ורכישה הקלק כאן : קטלוג מזוזות) בגמרא...

מזוזה ומיסטיקה

מזוזה = קמיע?!הרב נתנאל אריה: המזוזה ותפיסות מיסטיות והשפעתן הרוחנית(ערוך מתוך שיחה בפני תלמידים בישיבת הגולן)בעקבות התופעה השגוייה, המייחסת למזוזה כוחות של קמיע,יציאה ממיצרי המאגיה בספר שמות בפרשת בא, מתוארים הימים האחרונים של עם  ישראל בארץ מצרים הטמאה ומלאת הכשפים. אם נתבונן בעין...

הספר רגלו של גימל/לקט מדרשי חז"ל

הספר " רגלו של גימל " נכתב לפני שנים רבות ע"י הפרופ' מרים גיליס ממכון קרליבך שבאוני' בר אילן . הספר כולו מדרשי חז"ל, בלשונם המקורית. לכל אות מצורף מדרש הפותח בשאלה. יש בו רמזים עמוקים למשמעות האותיות  של שפת הקודש, צורתן וסדר הופעתן. להשלמה ראו על סדר א'...

על סדר אותיות אלף בית

אותיות העברית – לשון הקודש האם יש משמעות לסדר אותיות האלף בית ? האם יש משמעות לשמות האותיות ? האם יש משמעות לצורת האותיות ? מה פירוש אות פשוטה לעומת אות כפופה?מומלץ גם לדפדף בספר הצבעוני -רגלו של גימל כאן באתר בקישור הבא:רגלו של ג'.כל הורה מתחיל יודע לומר לבנו:...

התגים באותיות הסת"ם

 מדוע ישנן תגים וכתרים לחלק מאותיות הסת"ם? כל מי שמביט במזוזה או בספר תורה, מגלה מייד שהאותיות שונות במשהו ,יש לחלקן 'כתרים'. המקור לכך מפורט בגמרא במנחות כט: "אמר רב יהודה אמר רב , בשעה שעלה משה למרום , מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו , רבש"ע מי...

סגנוני כתיבה עין לפני פה

  מה הקשר בין חטא המרגלים וסת"ם? מה הן ההבדלים בין סגנוני הכתב השונים?אותיות הא' ב', של לשון הקודש, יש בהן ובסדר כתיבתן, רמזים עמוקים. המדרש מגלה  לנו, על איזו מנהיגות נאמר לראשונה במקורותינו, משפט שמשמעו דומה למשפט הנפוץ בימינו: "הם אינם נותנים לעובדות לבלבל...

האות ש' בבית של ראש

מדוע יש בתפילין של ראש הטבעת שי"ן"? מדוע לאחת מהשי"נים ארבע "זרועות" במקום השלוש, באות הרגילה? מדוע גניזת בתי תפילין פסולים, של ראש, שונה ברמת הגניזה מבית של יד ? על הפסוק בספר דברים:" וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" אומרת הגמרא...

הסכם הפקדת ספר תורה

למשוב לקוחות קודמיםבע"ה _______________________ טופס הסכם הפקדת ספר תורה לבית כנסת/ ישיבה. הסכם זה מהווה שטר בוררין כמשמעותו בחוק /בהלכה.אנו________________________כתובת ומ.ז______________________,   בעלים של ספר תורה המזוהה :_________________________ מבקשים בזאת להעלות על הכתב...

על אותיות חריגות ועוד

 מדוע בספר תורה ובכתיבת מזוזה א ותפילין, אנו מוצאים גם אותיות "חריגות" גדולות קטנות ומשוכות? היכן נוכל למוצאן? מה הן האותיות שמותר למתוח? מתי מותחים אותיות בכתב סת"ם? האם מותר להעלות אות ל' לתוך חללה של ד' בשורה מעליה? האם מותר להוריד רגלה של ך לתוך ט' בשורה מתחתיה? אות זעירה...

השורש "ספר" סופר ומספרים

מדוע ניתן לרכוש חנוכיה במכלת ואילו מזוזה כשרה לא? כמה יריעות, עמודות, מילים ופסוקים בספר תורה? סופר, ספר תורה, לשם קדושת... –מהיכן שורשה של המילה? סופר סת"ם, לכאורה היה ראוי להקרא יותר מכל עיתונאי-כתב ולא סופר. אלא שפה עומק העניין –הכל בעצם -ספור. מספר אותיות...

קצת על כתיבת סת"ם

 האם כתיבת סת"ם – מקצוע שילך וייעלם בעידן המחשב? מהו איסור "חק תוכות"? האם נשים יכולות להיות סופרות סת"ם? האם נשים פטורות ממזוזה? מה הן האותיות ש.ד.י. מעבר למזוזה? התשובה לשאלה הראשונה היא חד משמעית - לא. להלן הפירוט: המקור לחובה של כתיבת ספר תורה הוא "ועתה כתבו...

קצת הלכות כתיבת אותיות הסת"ם

מה ייחודן של גופני אותיות הסת"ם? מהו "קוץ" של רבינו תם ומהו "קוץ" של רש"י? מה פירוש ההגדרה –"מוקף גויל"? ניקב הקלף בצמוד לאות –מה דינו ? אילו אותיות "מורכבות" מצירוף אותיות שערכן המספרי -26 –כגימטריית...

סופר סת"ם כמקצוע ,מה כדאי לדעת?

סופר סת"ם כמקצוע האם גם אני יכול? מי יכול להיות  סופר סת"ם? כל גבר יהודי ,שומר מצוות היודע את ההלכות המרובות בנושא ועבר בחינות בהצלחה.היכן לומדים זאת? ישנם מספר מכונים בארץ המקיימים גם קורסים איזוריים במקומות רבים. הבולטים שבהם :...

רשימת האותיות החריגות בתורה

אותיות חריגות בספר תורה על פי המסורה, (כפי שעברה מדור לדור במסורת) ישנה חובה, לכתוב אותיות מסוימות בספר תורה, באופן חריג.ישנן אותיות שיש עליהם נקודות וישנן אותיות חריגות בגודלן או בקטנותן. להלן הרשימה: אותיות שיש לנקד מעליהם :בראשית פרשת וירא פרק יח' פסוק ט' : ויאמרו אליו- נקודה על האותיות...

תפילין- מקורות ברמב"'ם : עשר הלכות למשה מסיני

רמב"ם: הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה   עשרה דברים יש בתפילין כולן הלכה למשה מסיני וכולן מעכבין, לפיכך אם שינה באחת מהן הרי התפילין פסולות, שנים הן בכתיבתן ושמונה בחפויין וקשירת רצועותיהן, ואלו הן השנים שבכתיבתן: 1. שכותבין אותן בדיו 2. ושיהיו נכתבין על הקלף שמונה הלכות יש...

מה עושים עם שאריות קלף? קיימות בקלף

מה עושים עם שאריות קלף. קיימות בקלף     מידי פעם, נערים שואלים אותי, האם לצורך הכנת בתים מעור לתפילין או קלף לספר תורה ומזוזות , שוחטים פרה או שור?   התשובה שלי לאותו נער השואל בהתרסה, שאת השניצל והסטייק הוא עצמו אכל ולא נשאר ממנו דבר מלבד העור שהפך לספר תורה או תפילין...

מאמר הלכתי על יתרון הקלף שעובד בעפצים לעומת עיבוד בסיד

 מאמר /שיעור הלכתי מן המקורות בעניין עדיפות עיבוד הקלף בעפצים    המאמר נכתב ע"י ר' יהודה שרז ,ירושלים.  עיבוד קלף בסיד מטרת מאמר זה לבאר כי אף על פי שמרן השו''ע פסק כי ניתן לעבד עור לצרכי סת''ם בין בעפצים ובין בסיד – אין איכותם ההלכתית שווה : עיבוד קלף בסיד נתון...

סיפור אמיתי על ספר תורה וערבות הדדית לזכר חייל יקר ארז דרעי הי"ד

:הסיפור על ספר התורה לזכרו של החייל ארז דרעי ז"ל יש לי חבר מארה"ב ששמו יוטב אליאך. אנו משתדלים "להרים" כל מיני פרוייקטים של חסד ביחד. כמו כן, כל שנה חברי מביא לישראל למשך שבועיים קבוצה של כ- 50 בני נוער, אותם הוא אוסף מבתי ספר בארה"ב, מטרת הגעתם לארץ היא הכנתם להסברה...

סיפורו של ספר תורה אחד

אמרו חז"ל : 'אפילו ספר תורה שבהיכל, צריך מזל'. בערב הושענה רבה בשנת תשס"ט, הוכנס להיכל בית הכנסת ביישוב חרשה שבבנימין, ספר תורה חדש. סיפורו של ספר תורה זה מגלה השגחה פרטית ממש. כשנה וחצי לפני כן החליטו נכדיה הרבים של אשה חשובה מקריית שמואל שליד חיפה, להתגייס ולרכז משאבים...

מותו של סופר סת"ם השיב ספר תורה להיכל

מותו של סופר סת"ם, הציל ספר תורה מידי גנב בשנת תשס"ח (2008) אירעו מספר מקרים של פריצות לבתי כנסת באזור הצפון, בקריות ונגנבו מהם ספרי תורה. אחרי זמן מה הצליחה משטרת זבולון לאתר חלק מספרי התורה, כשהם ללא כל סימנים מזהים. הגנבים הורידו את עצי החיים והמעילים מספרי התורה ו/או הוציאום מתוך...


לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry