עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > הסכם הפקדת ספר תורה

הסכם הפקדת ספר תורה


למשוב לקוחות קודמים


בע"ה _______________________


טופס הסכם הפקדת ספר תורה לבית כנסת/ ישיבה.
הסכם זה מהווה שטר בוררין כמשמעותו בחוק /בהלכה.

אנו________________________כתובת ומ.ז______________________,

  בעלים של ספר תורה המזוהה :_________________________ מבקשים בזאת

להעלות על הכתב נוהל הפקדת ספר תורה שבבעלותינו בהיכל הקודש

ב________________________

מוסכם בזה שספר התורה המוכנס לבית כנסת________________________

שב____________________________ יהיה מופקד במקום, עד שנשנה את עמדתנו.

הספר מזוהה באמצעות דיסקט הגהת מחשב. ו/או הטבעה או הקדשה על גבי עצי החיים או התיק.


יחד עם הספר נמסרו/לא נמסרו פריטים :__________________________________________

 כל האמור להלן נסוב גם אודותם.
אם נרצה להעביר את הספר למקום אחר, תינתן התראה על העברת הספר 3 חודשים לפני כן.

ספר התורה ישהא במקומו לפחות __________ שנים מהיום. הנהלת המקום מקבלת על עצמה את התנאים הבאים:

1. הספר יבוטח בפוליסת ביטוח, במלוא ערכו ויעודכן משנה לשנה. העתק הפוליסה יישלח לבעלים/המפקידים מיד עם חידוש הפוליסה לכתובת:_________________________.

אם "ייעלם" הספר מכל סיבה שהיא, הנהלת המקום תישא בהפרשי עלות הספר המקורי וסכומי הביטוח שישולמו  בפועל.
2. הספר יוצא לקריאה בשנה הראשונה באופן תדיר ,זאת כדי לרענן ולאוורר את הכתב.
3. הספר יוגן באמצעות סורגים בארון הקודש או מערכת מאובטחת אחרת.
4. הספר נשאר בבעלות המפקידים  ו/או באי כוחם, ולכן אין להשאילו לגורם אחר ללא אישור
5. כל הוצאות תיקונים,עקב פחת, אם יהיו , יוטלו על ________________
6. אם יהיו נזקים, כתוצאה של לחות או שמש, או כל סיבה אחרת, על הנהלת המקום לשאת במלוא עלות השבת ספר התורה על כנו. הספר יועבר לתיקון לא יאוחר מחודש מגילוי ה'בעיה'.
7. הוצאות הכנסת ספר התורה יוטלו על____________________________ לפי הפירוט הבא:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8. בעלי הספר יהיו זכאים לשאול את הספר מפעם לפעם, תוך תיאום עם הנהלת בית הכנסת/הישיבה.
9. אם יהיה צורך או רצון, להוסיף או להחליף מעיל או תיק/ארגז חדש, הדברים ייעשו תוך תיאום. לשם הבהרה אם מישהו "זר" מעוניין לנדב מעיל לחגים וכו' הדברים יתואמו איתנו. הנהלת בית הכנסת אינה רשאית להחליף את הארגז/עצי החיים/ מעיל, ללא ידיעת בעלי הספר.

אי עמידה בתנאי ההסכם תחשב כהפרתו והמפקידים יוכלו להעביר את הספר ללא דיחוי.

אם יהיו גם נזקים כספיים כתוצאה מהפרה כזו , הנהלת המקום מתחייבת בזאת לשאת במלואן.


10. מיופה הכח של הנהלת בית הכנסת/הישיבה הינו :_______________

בעל תפקיד__________________________________


נציג הבעלים יהיה ________________________ או מי שהורשה על ידו ומכוחו.


11. במקרה של אי הבנות, או מחלוקת, הצדדים מקבלים על עצמם מראש להידון בפני בורר מוסכם.


הגוף הבורר שהוחלט ביננו/ או הגורם שיקבע את הגוף

הבורר, הינו:_________________________________

לראייה באנו בזאת על החתום :

נציגי הנהלת המקום  (שם וחותמת)                                                                  בעלי ספר התורה

לטיפים בנושא ספר תורה
ראה גם 'תשובות לקונה ספר תורה
 למשוב לקוחות קודמים
ליצירת קשר לחץ כאן ,  
   לקטלוג ספרי תורה
חוזה להזמנת ספר תורהלראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry