עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > מיקום תפילין של ראש

מיקום תפילין של ראש

מקום הנחת תפילין של ראש
הרב ישי סמואל /פורסם בעלון ישיבת הגולן

נושא זה הוא אחד הנושאים החשובים בהלכות תפילין. אדם המניח תפילין לא במקומם, נחשב הדבר שלא הניח תפילין כלל. ורבים האנשים שנכשלים במקום הנחת תפילין של ראש ומניחים אותם לא במקומם ובכלל לא מקיימים את המצווה.

בגמ' [מנחות לז.] נאמר: "תנא דבי מנשה: על ידך - זו קיבורת, בין עיניך - זו קדקד. היכא? אמרי דבי רבי ינאי: מקום שמוחו של תינוק רופס".

כלומר: יש להניח את התפילין בגובה שבראש במקום שמוחו של תינוק רופס.
על כך שואלת הגמ': "אתה אומר: זו גובה שבראש, או אינו אלא בין עיניך ממש?", ועונה הגמ': כאן "בין עיניך" ונאמר להלן [דברים י"ד] "לא תשימו קרחה בין עיניכם למת", מה להלן בגובה שבראש - מקום שעושה קרחה, אף כאן בגובה של ראש - מקום שעושה קרחה".

לגמ' ברור שאין להניח את התפילין בין העיניים ממש והמניח בין עיניו הרי זו דרך המינים [מגילה כד:].

אולם הרא"ש [הלכות תפילין סי' י"ט] מזכיר שדברי הגמ' שיש להניח במקום שמוחו של תינוק רופס כוונתה שעד שם יכול להניח, אבל תחילת מקום ההנחה הוא ממקום תחילת גדילת השיער, וזאת כוונת הגמ' [בעירובין דף צה:] "מקום יש בראש להניח ב' תפילין", שממקום תחילת צמיחת השיער עד מקום שמוחו של תינוק רופס יש מקום להניח שני זוגות תפילין.

וכך פוסק השולחן ערוך [סימן כ"ז סעיף ט'] "מקום הנחת תפילין של ראש מהתחלת עיקרי השער ממצחו עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס".
ועל דבריו כתב המשנה ברורה וזה לשונו: "ורבים נכשלים באיסור זה וטועים לומר שהקצה העליון מתחיל ממקום השיער ועיקר התפילין מונח על המצח ועוברים על איסור דאורייתא, דכל התפילין צריכין להיות מונחין במקום שיש קרחה דהיינו שיהיה אפילו קצה התחתון של התיתורא מונח על מקום התחלת עיקרי השער אבל אין להשגיח למי שיש לו שערות ארוכות ששוכבים עד חצי המצח להניח שם התפילין כי התחלת מקום התפילין צריך להיות מהתחלת עיקרי השער שבפדחת ולמעלה, ויותר טוב להניח קצת למעלה משיעור זה דהא מקום יש בראש להניח שתי תפילין כדי שלא ישמט למטה על המצח. וכל המניחן על המצח הוא מנהג קראים ולא עשה המצווה. וכל בעל נפש יזהיר לחביריו וילמדם שלא יכשלו בזה כדי שלא יהיו ח"ו בכלל פושעי ישראל בגופן דזהו קרקפתא דלא מנח תפילין וגם הברכה הוי לבטלה דתפילין שמונחין שלא במקומן הוי כמונחין בכיסן".

לסיכום: יש להקפיד להניח את התפילין בגובה הראש כך שקצה התפילין יגיע לתחילת מקום צמיחת השיער ויש לכוון את התפילין כך שיהיו כנגד בין העיניים.

כיום יש רבים, שכדי לכוון את מקום ההנחה משתמשים במראה קטנה. ומצאתי תשובה מעניינת הדוחה מנהג זה. כששאלו את הגר"ח ז"ל מצאנז בשו"ת דברי חיים [ח"ב חאו"ח סי' ו'] השיב בזה"ל: אם לראות במראה שהתפילין יהיו באמצע, הוא דברי בורות כי אפילו אם אינם מכוונים ממש כשר דידוע דיש מקום בראש להניח שני תפילין אפילו ברוחב וכו'.

ובשו"ת ציץ אליעזר [חלק י"ב סימן ו'] הביא את דבריו וכתב: "והנה נראה פשוט דזה שמגיב הד"ח על כך בחריפות וכותב שהוא מנהג בורות, כוונתו על זה, שמסתכלים עבור כך במראה שיש על זה שאלה של לא ילבש ונמצא אפוא שיוצא שכרם בהפסדם, ועבור דקדוק שאינו מעכב נכשלים ביותר חמור", ומסכם את דברי תשובתו באומרו:
"על כן ברור ופשוט שאם כי בודאי יש לדקדק ולחזר שהתפילין יהיו מונחים בדיוק באמצע הראש, אבל ניתן לעשות זאת במישוש ידיים והשוואתן בבין העיניים, כנהוג בכל מקום, אבל בשום פנים לא באמצעות מראה דדרך בורות הוא, ועל העושים זאת מתורת חסידות ניתן להזכיר להם העובדא המעניינת המסופרת בהגהות מרדכי בעירובין לד' מ"ב, דמסופר שם דהרשב"ם היה שפל עיניים, דתמיד העצים עיניו מראות ברע, ופעם רצה לעלות בקרון אשר סוס ופרד מושכין בו, ולא הרגיש, איתרחיש ליה ניסא ונזדמן שם אחיו ר"ת, א"ל אל תהי צדיק הרבה שא מרום עיניך והנה סוס ופרד לקראתך ע"ש, וכך אפשר בדומה לזה לומר לכאלה אשר משום התחסדותם, לא חלים ולא מרגישים הכיעור והמוזרות שבדבר להסתכל עבור כן בביהכ"נ במראה שבידם, או לחפש הבבואה שלהם באיזה דלת זכוכית שבאיזה ארון ספרים שבבית הכנסת. ואין להאריך יותר, וד"ל".
ראה גם מאמר : מיקום נכון של תפילין יד
סרטון: סדר הנחת תפילין 
למשוב לקוחות
לרכישה: ראה קטלוג התפילין והטליתות:לחץ כאן.

 • למקורות נוספים:

 • מהי בדיקת תפילין
 • הסב, רבינו תם והתפילין
 • בדיקת תפילין  
 • פרטי הלכות ייצור תפילין
 • האות ש' בבית של ראש
 • תפילין בשבת, חינוך לקטן
 • ראה  ערך "תפילין" אנציקלופדיה יהודית באתר דעת. • לראש העמוד
  שלח לחבר
  הדפס עמוד
  הוסף למועדפים
  התאמת בית תפילין של ראש לילד בר מצווההתאמת בית תפילין של ראש לילד בר מצווה
  מיקום בית תפילין של ראש בקצה שרשי השיער - מיקום כראוימיקום בית תפילין של ראש בקצה שרשי השיער - מיקום כראוי
  מיקום שגוי. בית תפילין של ראש מתחת לשרשי השיער. הנחת תפילין זו אינה נחשבת כללמיקום שגוי. בית תפילין של ראש מתחת לשרשי השיער. הנחת תפילין זו אינה נחשבת כלל
  מול בין העינים מעל שרשי השער התחתונים, מיקום תפילין ראש כהלכתומול בין העינים מעל שרשי השער התחתונים, מיקום תפילין ראש כהלכתו
  עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
  יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry