עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > תפילין:משמעויות פנימיות במקורות ראשונים

תפילין:משמעויות פנימיות במקורות ראשונים

(3) ספר מי השילוח - פרשת תשא
'והסירותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו'. בגמ:' מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין. תפילין מרמזין על דביקות וחיבור כמו נפתולי אלקים. היינו שאנו מקושרין בהקב"ה אף כי יעבור עלינו מה לא נתפרד ממנו, ותפלין דמארי עלמא כתיב בהו:' מי גוי גדול' היינו שהש"י משתבח בישראל שהם מתקשרין בו ובם הש"י נקשר בהם, אף כי יחטאו לא יהיה ניתוק מהם אהבתו.

(20) ספר ליקוטי אמרים - אות ד
'ויקר: אלו תפילין' (מגילה שם) דהוא דביקות וקישור ישראל לאביהם שבשמים, שזה פירוש התפילין וענינם, דתפילין דישראל כתוב בהם: ה' אחד ובדמרי עלמא: דישראל גוי אחד (ברכות ו'.) ויש יחוד מצד תפילה והוא יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה דהיינו שמתיחד עם השפעת ה' יתברך וזהו תפילין של יד שכנגד הלב דתפילה הוא עבודה שבלב (תענית ב'.) ויש יחוד מצד התורה דהיינו שמתיחד עם חכמת ה' יתברך והוא היחוד דקריאת שמע שמקבל עול תורה ועול מצוות והוא תפילין שבראש נגד המוח,

(26) ספר ליקוטי אמרים - אות טז
ואמרו ז"ל (סוטה י"ז.) בשכר:" כי אם מחוט ועד שרוך נעל" זכו לחוט של ציצית ורצועה של תפילין והם 'לבושין דיקר' של כלל ישראל שמצוינין גם בלבושיהם, והציצית היא בלבושי הגוף להסיר בגדים הצואים על ידי זה וכמו שאמרו באותו תלמיד במנחות (מ"ד.) דטפחו ציצותיו על פניו להצילו מתאוה רעה, וכמו שנאמר (במדבר ט"ו, ל"ט) וראיתם אותו וזכרתם וגו' ולא תתורו וגו' אשר אתם זונים וגו' ...., מלבד המילה המעידה על שורש גופו ורצועה של תפילין, שהיא הקשר שיש לישראל עם אביהם שבשמים עד דראו כל וגו' ואמרו: (מגילה ט"ז ע"ב) אלו תפילין שבראש, כידוע דתפילין של יד הוא קשר כל פעולותיו לה' יתברך וזהו לך לאות ולא לאחרים (מנחות ל"ז ע"ב) דאין זה גלוי לכל מצד המעשים הנגלים, אבל תפילין של ראש על התקשרות המחשבה וראשית שורש היהדות דהם מקושרים לה' יתברך ומים רבים לא יוכלו לכבות ולנתק, זה 'גלוי לכל העמים' בדורן של שמד, דהרבה מפושעי ישראל מסרו נפשם על קידוש ה' ואפילו האנוסים בצנעא שמרו כידוע:

(66) ספר ישראל קדושים - אות ח
וזהו ענין קדושת התפילין, שהוא התקשרות כל כוחות שבמוח ובלב לעבודתו יתברך. וזהו הקשר של תפילין שמן העורף, שהוא התקשרות התפילין שבראש היינו דביקות כל מחשבות מוחו להשם יתברך גם למעלה מהשגת חכמתו ואפילו נוטל את נפשך ועל זה נאמר: (דברים כ"ה, י')" וראו כל עמי הארץ וגו' ויראו ממך', כי על ידי זה שם ה' נקרא עליו, להיות שמו נשאר לעלמי עד. דזהו הוראת שם הוי"ה, היה הוה ויהיה, שיהיה נקרא גם עליו בהיותו חלק ה' ממש. דעל ידי זה פחדם ומוראם על כל האומות:" כי גדול שמי בגוים" כתיב דגם הם יש להם יראת העונש כאשר יתגלה להם שם כבוד מלכותו. כענין אנשי נינוה בנבואת יונה דעל זה איתא:" הגוים קרובי תשובה" היינו דיראת עונש גוברת בהם ביותר. דקדושת ישראל שהשם יתברך שואל מהם  'כי אם ליראה', שהוא שורשם כידוע הוא יראת הרוממות מצד דהוא עיקרא ושורשא דכל עלמין שזהו יראת ה' ושם זה הוא אלהי ישראל זרע יעקב שהוא מדתו כידוע:

(82) ספר קומץ המנחה חלק ב - אות עז
ואיתא בזוהר (ויצא קס"ב ע"ב) שהוא כוונת תפילין כידוע בתיקונין שמקל הוא חיים דוגמת אות ו' המורה על מדת יעקב אבינו ע"ה כידוע וכמו שנאמר (מלכים - ב ד', ל"א)" וישם משענתו על פי הנער" וכמו ששמעתי על מאמר חז"ל (סנהדרין כ' ע"ב) על:" זה חלקי מכל עמלי", חד אמר מקלו שרצה לומר החיים שבכל הרכוש שלו ידיעה זו נשאר לחלקו והמקל המנומר מורה מדת יעקב שהוא שם הוי"ה עץ החיים אשר בתוך הגן כמו שמובא בתיקונים וזהו תפילין שהוא יחוד ישראל לאביהם שבשמים כמו שאמרו ז"ל (ברכות ו'.)" תפילין דמארי עלמא מה כתיב וכו', זהו על ידי יעקב שהוא התורה הנקראת עץ החיים הוא המקל עוז, המחברת קודשא בריך הוא וישראל להיות כולם חד על ידי קיום מצוותיה:

(187) ספר השל"ה הקדוש - מסכת חולין - פרק תורה אור. (ד)
סוד תפילין. ארז"ל (ברכות ו, ב) הקב"ה מניח תפילין, רומז ל'תפארת' שמתעטר בד' אורות חכמה בינה גדולה גבורה, ד' פרשיות שלמעלה, וכתר עליון כולל הכל, ונרמז בחכמה בקוצו ד'י' והיא תפילה של ראש, ו'מלכות' מתעטר בד' אורות, ד' פרשיות תפארת נצח הוד יסוד, והיא תפלה של יד. כי אף שאנו מניחין תפילין של עור, במקום עליון, הם של אור, וזהו סוד ויעש א-להים לאדם ולאשתו [תפארת כתנות אור וילבישם ד' פרשיות של ראש רומזים לשם יהו"ה] י' חכמה ה' בינה ו' נוטה אל הימין חסד, ה' נוטה אל השמאל גבורה [ר"ח שער הקדושה פ"ו] . וד' בתים רומזים לשם אהי"ה, ד' פרשיות של יד רומזים לשם יהו"ה [ועיין בפרדס ריש ספרו] בסוד חמש נגד חמש חכמה בינה גדולה גבורה מרכבה ראשונה, תפארת נצח הוד יסוד מרכבה שנייה, מכוונות זו כנגד זו, והבית של יד אדנ"י. ומה שאינו אלא בית אחד, כתב בתיקוני זוהר כתיב ידכה, איהי חמישאה ואיהי רביעאה ליה"ו, יד כה, יה"ו איהו אהי"ה סילוק לחשבון כ"א, וד' אתוון בכלל, עולה כ"ה, ה' מן יהו"ה רביעאה ליהו"ה וחמשאה לאהי"ה, דאיהו ד' בתים, ואיהו בית חמישאה, ע"כ. הרי שד' פרשיות של ראש עם הד' בתים סוד שם של יאהדונה"י. ויש בד' פרשיות כ"א אזכרות, נמצא של ראש ושל יד מ"ב אזכרות נגד שם של מ"ב. שי"ן של תפילין כמין ד' רומז לקישור מלכות שהיא ד' מקושרת בתפילין של ראש. תפילין תפארת ונתקשרין בתרין רצועין נצח והוד. ורצועה הימנית עד הברית יסוד המייחד תפארת במלכות, לכן רשימא דאתיא משד"י בתפילה דיד המלכות הנקרא תפלה לעני, ורצועה דתפלה של יד רומז דמינה תליין תתאי ואתינהו מינה. עוד כתב בתיקונים (מז"ח קנח, א) יכוין בהתלבשות בתפילין שהם כנפי יונה נחפה בכסף, לכבוש עבד תחת רבו ושפחה תחת גבירתה, ורצועה דתפילין אינון כחבלין לקרני דסמא"ל שור מועד, ולעתיד לבא נתלבש בתפילין דאור, וקשורים דתפילין בסוד ונפשו קשורה בנפשו:

לקטלוג התפילין והטליתות:לחץ כאן.

 סרטון 

לטופס התעניינות לקניית תפילין  -לחץ כאן
למקורות נוספים, ראה:לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
פרשיית תפילין של יד בתהליך ייצורפרשיית תפילין של יד בתהליך "ייצור"
מדרש על האות פ, להגדלה - לחץמדרש על האות פ', להגדלה - לחץ
מדרש  על האות עין, להגדלה לחץמדרש על האות עין, להגדלה לחץ
בתי תפילין מהודרותבתי תפילין מהודרות
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry