עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > מיקום תפילין של יד

מיקום תפילין של יד

מקום הנחת תפילין של יד
הרב ישי סמואל /פורסם בעלון ישיבת הגולן

מקום הנחת התפילין. הוא הנושא החשוב ביותר בהלכות תפילין, משום שאם אדם מניח תפילין לא במקומם אין הנחתו נחשבת כמצווה. לכן יש לדקדק היטב בהלכות אלו כדי שנקיים את המצווה כהלכתה.

ראשית נשאל: מניין שיש להניח את התפילין דווקא על יד שמאל? על כך עונה הגמ' [מנחות לו:] כמה תשובות:

ת"ר: ידך - זו שמאל; אתה אומר: שמאל, או אינו אלא ימין?

תלמוד לומר: (ישעיהו מ"ח) "אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים",
ואומר: (שופטים ה') "ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים",
ואומר: (תהלים ע"ד) "למה תשיב ידך וימינך מקרב חיקך כלה";

רבי יוסי החורם אומר: מצינו ימין שנקרא יד, שנאמר: (בראשית מ"ח) "וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו". ואידך? יד ימינו איקרי, יד סתמא לא איקרי.
ר' נתן אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר: (דברים ו') "וקשרתם וכתבתם", מה כתיבה בימין אף קשירה בימין, וכיון דקשירה בימין, הנחה בשמאל היא.
ור' יוסי החורם, הנחה דבשמאל מנא ליה? נפקא ליה מהיכא דנפקא ליה לר' נתן.
רב אשי אמר: מידכה, כתיב בה"י, כהה.

הנפקא מינה בין התשובות השונות הוא באדם איטר, שאם "יד" הכתובה בתורה היא דווקא יד שמאל כפי שנלמד מהפסוקים אז גם איטר יניח בשמאל.
אבל לפי ר' נתן ור' אשי איטר יניח בימין משום שכותב בשמאל, אז שמאל היא ידו הכהה.

לאחר שלמדנו שיש להניח ביד שמאל [ביד הכהה] נשאל: היכן באותה יד צריך להניח? על כך עונה הגמ' [מנחות לז:]:

אמר מר: ידך - זו קיבורת. מנלן?
דת"ר: (שמות י"ג) על ידך - זו גובה שביד;
אתה אומר: זו גובה שביד, או אינו אלא על ידך ממש? [הכוונה: על כף ידו]
אמרה תורה: הנח תפילין ביד והנח תפילין בראש, מה להלן בגובה שבראש, אף כאן בגובה שביד; רבי אליעזר אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר: (שמות י"ג) "והיה לך לאות", לך לאות - ולא לאחרים לאות;

ר' יצחק אומר: אינו צריך הרי הוא אומר: (דברים י"א)
"ושמתם את דברי אלה על לבבכם... וקשרתם", שתהא
שימה כנגד הלב.

מעניין שמקום הנחת התפילין "על הקיבורת" לא היה מוסכם על כל הפוסקים וכפי שהביא בתו"ס וז"ל: "קיבורת הוא לשון קבוצת בשר ואור"ת דהוא גובה הבשר שבזרוע שבין בית השחי למרפק שקורין קודא ולא כדברי המפרשים גובה בשר שבאותו עצם שבין היד למרפק שאותו עצם שבין יד לקודא אינו קרוי זרוע אלא קנה".

כלומר: היו שסברו שיש להניח את התפילין דווקא על העצם התחתונה של היד ולא על מקום הקיבורת [מקום השריר], ור"ת דוחה את דעתם משום שהוכיח שיש להניח על הזרוע ולא על הקנה .

הסמ"ק הוסיף וכתב : "ומיהו אין כולו כשר להניח כי אם חצי הזרוע של צד הקובד"ו "
כלומר לדעת הסמ"ק יש להניח על הקיבורת אבל רק על החצי התחתון של הקיבורת. ועל פי דבריו פסק הרמ"א [סי' כז ס"א] וכ"פ המ"ב וז"ל: "לא בא הרמ"א בזה לחדש שום דבר רק במה שסיים אבל לא בחצי העצם שסמוך לשחי ור"ל אף שיש גם שם עדיין מקצת בשר תפוח וגם דעת המחבר הוא כן דדוקא מחצי העצם ולמטה"

והגר"א בביאורו הסכים לדינא דכל מקום הקיבורת כשר להניח בו תפילין וכן משמע בפרישה ועכ"פ למטה ממקום הקיבורת פסול לכו"ע. ע"כ נכון למנוע מלהניח תפילין גדולים, כי ע"פ הרוב מצוי בתפילין גדולים שסוף הקציצה מונחת למטה ממקום הקיבורת אם לא שיקשרם לכתחילה בחצי העצם העליון וגם זה לא נכון להקל לכתחילה בזה אחרי שדעת המחבר והרמ"א להחמיר בזה. אך אם אין לו כ"א תפילין גדולים, טוב יותר שיקשרם בחצי העצם העליון במקום שנמצא עדיין בשר התפוח ויצא בזה עכ"פ דעת הגר"א וש"פ ממה שיהיו מונחים למטה ממקום הקיבורת ולא יצא בזה אליבא דכו"ע וגם הברכה יהיה לבטלה.

למעשה, כיום רוב בני האדם שמניחים תפילין בגודל בינוני המקובל, קושרים את התפילין בחלק העליון של הקיבורת כך שהתפילין מונחות על אמצע הקיבורת וסומכים על דעת הגר"א. אבל לכתחילה יש לקושרם באמצע הקיבורת כך שיהיו מונחות על החלק התחתון של הקיבורת.

יש להעיר עוד, שרבים מניחים את התפילין בצידי הקיבורת כיוון שחושבים שצריך שיהיו כנגד הלב, אבל טעות בידם ויש להניח על גובה הקיבורת כך שכשיטה ידו יהיו התפילין כנגד הלב.
ראה עוד" מיקום נכון של תפילין ראש
למשוב לקוחות
לרכישה: ראה קטלוג התפילין והטליתות:לחץ כאן.
סרטון: סדר הנחת תפילין 

 • למקורות נוספים:

 • מהי בדיקת תפילין
 • הסב, רבינו תם והתפילין
 • בדיקת תפילין  
 • פרטי הלכות ייצור תפילין
 • האות ש' בבית של ראש
 • תפילין בשבת, חינוך לקטן
 • ראה  ערך "תפילין" אנציקלופדיה יהודית באתר דעת.
 • לראש העמוד
  שלח לחבר
  הדפס עמוד
  הוסף למועדפים
  מיקום בית תפילין יד לפי שיטת אשכנזמיקום בית תפילין יד לפי שיטת אשכנז
  מיקום נכון על המקום הגבוה ביד. מקובע עי הידוק הרצועהמיקום נכון על המקום הגבוה ביד. מקובע ע"י הידוק הרצועה
  עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
  יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry