עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > ברכות התפילין - מערך שיעור למורה

ברכות התפילין - מערך שיעור למורה

כמה ברכות מברכים בהנחת תפילין ?

תלמוד בבלי מסכת מנחות דף לו עמוד א :
אמר רב חסדא: סח בין תפילה לתפילה - חוזר ומברך.
סח אין, לא סח לא,
והא שלח רב חייא בריה דרב הונא משמיה דר' יוחנן: על תפילה של יד,
אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין,
על תפילין של ראש, אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין!
אביי ורבא דאמרי תרוייהו: לא סח - מברך אחת, סח - מברך שתים.
תנא: סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו, וחוזר עליה מערכי המלחמה.

רש"י מסכת מנחות דף לו עמוד א :
להניח - דבשל יד מתחיל 'להניח'.
מצות תפילין - דעכשיו גומר את המצוה.
לא סח - אין מברך אלא על של יד בלבד.
סח מברך שתים - כדשלח רב חייא.
סח בין תפילה לתפילה - ולא בירך על של ראש, אלא סמך על ברכה ראשונה.

תוספות מסכת מנחות דף לו עמוד א:
לא סח מברך אחת סח מברך שתים - פירש בקונטרס,
לא סח מברך אחת בין של יד בין של ראש, סח מברך שתים:
'להניח תפילין' בשל יד ו'על מצות תפילין' בשל ראש
ור"ת פירש לא סח מברך אחת לשל ראש:' מברך על מצות תפילין'
שזו היא ברכתו סח מברך ב' לשל ראש:' להניח ועל מצות'.

שולחן ערוך אורח חיים סימן כה :

סעיף ט
אסור להפסיק (כט) בדיבור בין תפלה של יד לתפלה של ראש, ואם הפסיק, מברך על של ראש: על מצות תפילין. הגה: ולדידן דנוהגין לברך שתי ברכות אף אם לא הפסיק, צריך (לב) לחזור ולברך על של ראש: 'להניח וגם על מצות' (ד"ע).

משנה ברורה :

(כט) בדיבור - ולכתחילה אסור אפי' להפסיק בשתיקה.
אם שוהא הרבה שלא לצורך אפילו לא הסיח דעתו.
ואפי' לרמז בעיניו ולקרוץ באצבעותיו בין התש"י ובין התש"ר ג"כ יש ליזהר לכתחילה.
(לב) לחזור ולברך - ונכון שימשמש אז בשל יד להזיזו ממקומו ויחזק הקשר
ובזה תחזור ברכת להניח גם על הש"י ודומה כאלו הניח עתה הש"י והש"ר תכופים זה לזה
ואם בירך בלא משמוש ימשמש אחר הברכה.


סעיף י
טז : אם סח לצורך תפילין, אינו חוזר ומברך.
אם שמע קדיש או קדושה בין תפלה של יד לתפלה של ראש,
לא יפסיק לענות עמהם, אלא שותק ושומע ומכוין למה שאומרים.


מגן אברהם

טז: אם סח לצורך - אבל לכתחלה אסור להסיח אפי' לצורך תפילין.

הגמרא בנויה משלושה שלבים:
1. מימרא ודיוק מהמימרא הזו
2. קושיא ממימרא אחרת על המימרא (בעקבות הדיוק)
3. תירוץ (כך ששתי המימרות נכונות)

שאלות הכוונה
1. מי בעל המימרא הראשונה ? _______________
2. הוא מדבר על אדם ש ____________________ (השלם במילים שלך)
3. מהמילים "חוזר ומברך" אפשר לדייק כמה דברים
א. כמה ברכות הוא מברך (בסך הכל) אם הוא סח בין תפילה לתפילה ? _________
4. הסבר את הדיוק בלשונך _____________________________________________
5. כמה ברכות הוא מברך לפי הדיוק אם לא סח בין תפילה לתפילה ? _____________
6. מי בעל המימרא השנייה ? ______________
7. כמה ברכות אדם מברך על תפילין לפי בעל המימרא השנייה ? __________
8. האם מה שכתבת בתשובה 7 שונה ממה שכתבת בתשובה 5 ? _________
9. אם ענית על שאלה 8 "כן"
א. הסבר את התירוץ של אביי ורבא ________________________________________________________________________________________________________________
ב. האם אביי ורבא דיברו על סך כל הברכות או על הברכות על תפילין של ראש בלבד ? ___________________________
10. אם ענית על שאלה 8 "לא" נסה לענות שוב על כל השאלות תוך שאתה נעזר ברש"י ,
 סרטון 

לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
בית תפילין ראש גסה בייצורבית תפילין ראש גסה בייצור
נוסח הברכה על תפילין של ראשנוסח הברכה על תפילין של ראש
קשר ד ברצועת תפילין של ראשקשר ד' ברצועת תפילין של ראש
ברכת תפילין של ידברכת תפילין של יד
פרשיית תפילין בכתב נאה פרשיית תפילין בכתב נאה
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry